พูดคุยเรื่อง Tech กับคุณ วิภาค ตระการรังสี CTO อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์

November 23, 2020
พูดคุยเรื่องเทคโนโลยีกับคุณวิภาคส์ ตระการรังสี ประธานเจ้าหน้าที่สายงานเทคโนโลยี บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) Speaker: Ekkarat Klinbubpa, Account Manager, AWS AWS Customer: Wiphak Trakanrungsi, Chief Technology Officer at Ananda Development Company
Previous Video
AWS Migration and Application Modernisation Series_ Running Enterprise applications on AWS_Trim_Trim
AWS Migration and Application Modernisation Series_ Running Enterprise applications on AWS_Trim_Trim

Next Video
2021 Revealed: AI-driven Fashion Predictions
2021 Revealed: AI-driven Fashion Predictions

Always dreamt about predicting what your customers are thinking about buying next year, quater or even week...