หลักสูตร 5: ราคา AWS Support และการสร้างสถาปัตยกรรมบน AWS

October 16, 2020
หลักสูตรนี้ครอบคลุมถึงพื้นฐานของแผน AWS Support องค์ประกอบของราคาสำหรับบริการสำคัญต่างๆ เช่นเดียวกับการสร้างสถาปัตยกรรมของAWS ซึ่งรวมถึง Well-Architected Framework และสถาปัตยกรรมอ้างอิงสำหรับ Fault Tolerance & High Availability และ Web Hosting Surawut Phornthabthong, Senior Solutions Architect, AWS
Previous Video
หลักสูตร 1: แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับ AWS Cloud
หลักสูตร 1: แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับ AWS Cloud

หลักสูตรนี้ครอบคลุมถึงความสำคัญของระบบคลาวด์และประโยชน์จากการใช้งาน AWS Cloud Chayapa Oyjinda, Associate T...

Next Video
Technical Session - Machine Learning and Computer Vision Webinar
Technical Session - Machine Learning and Computer Vision Webinar