Previous Video
Tọa đàm với anh Hiếu Trần - Co-founder của NAB Studio
Tọa đàm với anh Hiếu Trần - Co-founder của NAB Studio

Xem toàn bộ phiên trò chuyện với NAB Studio để tìm hiểu cách họ sử dụng AWS để giảm chi phí, trở nên nhanh ...

Next Video
PETRONAS and AWS_ Future Workforce
PETRONAS and AWS_ Future Workforce