Previous Video
[AWS Summit ASEAN re:Cap] Keynote Opening Slate
[AWS Summit ASEAN re:Cap] Keynote Opening Slate

Next Video
[Demo] Chuyển đổi cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống sang Amazon Aurora - AWS SCT
[Demo] Chuyển đổi cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống sang Amazon Aurora - AWS SCT