[AWS Summit ASEAN re:Cap] Quản lý và giảm sát môi trường multi-account trên AWS

September 2, 2020
Một trong những câu hỏi đầu tiên khách hàng hỏi trong quá trình lên cloud của họ là cách thiêt lập và nhanh chóng xây dựng một môi trường nhiều AWS accounts an toàn dựa trên các kinh nghiệm thực tiễn của AWS. Trong phiên trình bày này, chúng ta sẽ thảo luận các kinh nghiệm thực tiễn cho việc thiết lập khung kiến trúc Landing zone có khả năng mở rộng cao. Giải pháp giúp xây dựng một môi trường an toàn và mở rông cao để chạy các ứng dụng đồng thời triển khai các mức bảo mật cơ bản thông qua việc tạo các core accounts và các tài nguyên. Diễn giả: Dai Truong, Senior Partner Solutions Architect, AWS
Previous Video
[AWS Summit ASEAN re:Cap] Nâng cao khả năng bảo mật cho tổ chức với Amazon GuardDuty
[AWS Summit ASEAN re:Cap] Nâng cao khả năng bảo mật cho tổ chức với Amazon GuardDuty

Đối với Cloud, việc thu thập và tổng hợp từ các hoạt động về tài khoản và mạng đã được đơn giản hoá, nhưng ...

Next Video
[AWS Summit ASEAN re:Cap] Chạy hạ tầng AWS tại chỗ với dịch vụ AWS Outposts
[AWS Summit ASEAN re:Cap] Chạy hạ tầng AWS tại chỗ với dịch vụ AWS Outposts

AWS Outposts là một dịch vụ được quản lý hoàn toàn bởi AWS , mở rộng cơ sở hạ tầng AWS, dịch vụ AWS, API và...