Previous Video
Thiết kế hạ tầng mạng chung trong môi trường sử dụng nhiều AWS account
Thiết kế hạ tầng mạng chung trong môi trường sử dụng nhiều AWS account

Trong môi trường IT của doanh nghiệp, trong nhiều trường hợp chúng ta sử dụng nhiều AWS account cho những m...

Next Video
Xây dựng báo cáo thông minh với Amazon QuickSight
Xây dựng báo cáo thông minh với Amazon QuickSight

Amazon QuickSight là dịch vụ báo cáo thông minh trên nền tảng điện toán đám mây AWS có thể giúp doanh nghiệ...