ID_VoiceOver_MakingSenseOfChaosOperationalVisibilityInDistributedSystems

September 7, 2020
Previous Video
[RECAP - VN] Cung cấp các ứng dụng gốc container mà không cần quản lý máy chủ
[RECAP - VN] Cung cấp các ứng dụng gốc container mà không cần quản lý máy chủ

Next Video
[RECAP - VN] Kiến trúc giải pháp theo sự kiện trên AWS
[RECAP - VN] Kiến trúc giải pháp theo sự kiện trên AWS