Làm thế nào để triển khai trang web tĩnh sử dụng AWS Amplify?

September 29, 2020
Bạn muốn triển khai trang web tĩnh của mình một cách dễ dàng, thay vì sử dụng S3 cho trang web tĩnh? Bây giờ bạn có thể dùng thử AWS Amplify để triển khai dễ dàng hơn và nhiều tính năng thú vị hơn như CI / CD pipeline xây dựng sãn, quản lý tên miền. Hãy cùng thử nhé.
Previous Video
Làm thế nào để tạo một vùng lưu trữ container image sử dụng Amazon Elastic Container Registry?
Làm thế nào để tạo một vùng lưu trữ container image sử dụng Amazon Elastic Container Registry?

Amazon Elastic Container Registry (ECR) là dịch vụ quản lý container image Docker được quản lý bởi AWS gi...

Next Video
Bắt đầu sử dụng Amazon Rekognition như thế nào?
Bắt đầu sử dụng Amazon Rekognition như thế nào?

Bạn muốn sử dụng các tính năng tự động phân tích hình ảnh và video bằng máy học, như nhận diện đối tượng, c...