Lưu trữ, truy xuất và thay đổi các thông tin bí mật hoàn toàn bảo mật với AWS Secrets Manager

August 19, 2021
AWS Secrets Manager giúp bảo vệ các bí mật cần có để truy cập các ứng dụng, dịch vụ và tài nguyên CNTT. Dịch vụ này đem đến khả năng dễ dàng thay đổi, quản lý và truy xuất thông tin xác thực cơ sở dữ liệu, khóa API và các bí mật khác trong suốt vòng đời của chúng. Người dùng và ứng dụng truy xuất dữ liệu bí mật bằng lệnh gọi đến API của Secrets Manager, loại bỏ nhu cầu lập trình cứng thông tin nhạy cảm trong mã ứng dụng. Secrets Manager mang đến tính năng thay đổi bí mật, tích hợp sẵn dành cho Amazon RDS, Amazon Redshift và Amazon DocumentDB. Ngoài ra, Secrets Manager còn cho phép kiểm soát quyền truy cập bí mật bằng cách sử dụng quyền mức độ chi tiết và kiểm tra tập trung việc thay đổi bí mật cho các tài nguyên trên AWS. Trong phiên này, bạn sẽ học cách tạo, truy xuất và thay đổi bí mật là thông tin truy cập cơ sở dữ liệu một cách dễ dàng và đảm bảo bảo mật.
Previous Video
AWS Summit Korea 2021_D1C1S3
AWS Summit Korea 2021_D1C1S3

Next Video
Thiết kế hạ tầng mạng chung trong môi trường sử dụng nhiều AWS account
Thiết kế hạ tầng mạng chung trong môi trường sử dụng nhiều AWS account

Trong môi trường IT của doanh nghiệp, trong nhiều trường hợp chúng ta sử dụng nhiều AWS account cho những m...