Listen to Adam Beavis Managing Director AWS Australia and Zealand on this announcement

December 7, 2020
Previous Video
Listen to Adam Beavis, Managing Director for AWS Commercial Sales in Australia and New Zealand on this announcement
Listen to Adam Beavis, Managing Director for AWS Commercial Sales in Australia and New Zealand on this announcement

Next Video
Tọa đàm với anh Hiếu Trần - Co-founder của NAB Studio
Tọa đàm với anh Hiếu Trần - Co-founder của NAB Studio

Xem toàn bộ phiên trò chuyện với NAB Studio để tìm hiểu cách họ sử dụng AWS để giảm chi phí, trở nên nhanh ...