[RECAP - VN] Thực tiễn tốt nhất để xây dựng các hệ thống học tập sâu cấp sản xuất

September 7, 2020
Previous Video
[RECAP - VN] Hợp lý hóa các hoạt đông học máy
[RECAP - VN] Hợp lý hóa các hoạt đông học máy

Next Video
[RECAP - VN] Các mẫu kiến trúc: Xử lý luồng không cần máy chủ ở quy mô
[RECAP - VN] Các mẫu kiến trúc: Xử lý luồng không cần máy chủ ở quy mô