Triển khai và vận hành ứng dụng container trên môi trường nhiều AWS account

November 7, 2020
Previous Video
Kiến trúc xử lý dữ liệu không đồng bộ trong thời gian thực
Kiến trúc xử lý dữ liệu không đồng bộ trong thời gian thực

Next Video
Building CICD Pipeline with AWS CDK
Building CICD Pipeline with AWS CDK