Xây dựng báo cáo thông minh với Amazon QuickSight

August 19, 2021
Amazon QuickSight là dịch vụ báo cáo thông minh trên nền tảng điện toán đám mây AWS có thể giúp doanh nghiệp xây dựng biểu đồ trực quan, thực hiện phân tích ngẫu nhiên và cung cấp thông tin insight về doanh nghiệp từ dữ liệu của mình. Amazon QuickSight cung cấp cho các nhà quản lý ra quyết định để khám phá và thấu hiểu thông tin một cách trực quan và tương tác. Người dùng có quyền truy cập một cách an toàn vào các bảng báo cáo từ các thiết bị trong mạng của doanh nghiệp và thiết bị di động. Trong phiên này, bạn học cách tạo tập dữ liệu, chuẩn bị dữ liệu, tạo phân tích, tạo biểu đồ, sửa đổi biểu đồ, thêm biểu đồ khác, và xuất bản dưới dạng các bảng báo cáo thông minh.
Previous Video
AWS Summit Korea 2021_D1C1S1
AWS Summit Korea 2021_D1C1S1

Next Video
High-speed large-scale fluid dynamics calculation using cloud JP
High-speed large-scale fluid dynamics calculation using cloud JP