AWSome Day Online Conference_VN Module4-Demo1

October 21, 2020
Mô-đun 4: Bảo mật cho các ứng dụng đám mây của bạn Mô-đun này giới thiệu cách AWS tiếp cận phương thức bảo mật cho đám mây, cùng với Mô hình trách nhiệm chung của AWS, hoạt động Quản lý và kiểm soát truy cập của AWS, Các chương trình tuân thủ bảo mật của AWS và các tài nguyên sẵn có để bạn hiểu rõ hơn về các tùy chọn bảo mật của Đám mây AWS.
Previous Video
AWSome Day Online Conference_VN Module4-Demo2
AWSome Day Online Conference_VN Module4-Demo2

Mô-đun 4: Bảo mật cho các ứng dụng đám mây của bạn Mô-đun này giới thiệu cách AWS tiếp cận phương thức bảo...

Next Video
AWSome Day Online Conference_VN Module3-Demo1
AWSome Day Online Conference_VN Module3-Demo1

Mô-đun 3: Xây dựng trên đám mây Mô-đun này giới thiệu một số dịch vụ để hỗ trợ xây dựng trên nền tảng đám ...