Previous Video
ExecLeaders Korea | Week 2 DeepDive - Origin Energy
ExecLeaders Korea | Week 2 DeepDive - Origin Energy

Next Video
Mô-đun 5: Định giá, hỗ trợ và kiến trúc của AWS
Mô-đun 5: Định giá, hỗ trợ và kiến trúc của AWS

Mô-đun này giới thiệu kiến thức cơ bản về các gói hỗ trợ của AWS, các yếu tố định giá của một số dịch vụ ch...